પટા વગેરે માટે મજબૂત સાંકડું ઠાંસીને વણેલું કાપડ

WhatsApp Online Chat !